Loading

21. Průběh mitózy, mitotický index, mitotické jedy

Reprodukce = proliferace =množení bb.

- Jeden ze zákl. znaků žiota
- každý se chce reprodukovat, i buňka
- Buňka vzniká z buňky

Prokaryotní bb.
- cyklus trvá asi 20-30min, hned po replikaci DNA následuje příčné rozdělení b. Chromosom je jeden, cyklický. Přichytí se na membráně

Eukaryotní bb.
- b.cyklus – G1, S, G2, Mfáze

Reprodukce bb. u mnohobb. Org. Je potřebná k:
- produkci gamet
- embryogenezi
- udržování bb. Homeostázy

Mitóza
= M fáze., liší se rostlinná od živočišné.
Je to plynulý proces, který je pro přehlednost rozdělen na několik fází:

1. Karyokineze +cytokineze = rozdělení jádra (karyokineze) je realizováno soustavou mikrotubulů, vlastní rozdělení buňky (cytokineze) je realizováno u živočišných buněk především soustavou mikrofilament.

2. Profáze
Prometafáze
Metafáze
Anafáze (A,B)
Telofáze

Profáze
Mitóza je zahájena kondenzací chromosomů. Bb. V bb.kultuře se při vstupu do mitózy zakulatí. Centrioly (replik. v S fázy) putují k pólům b. a začíná se tvořit dělící vřeténko. Mizí jadérka.
Prometafáze
Rozpadá se jaderná membrána.Dále depolymerizují cytoplazmatické mikrotubuly a tubulin se využívá k tvorbě mitotického aparátu. Také mizí cytoplazmatická mikrofilamenta.

Dokončí se tvorba dělícího vřeténka :

-polární vlákna (pól – pól)
-kinetochorová vlákna (pól – kinetochor)
-konec je při centrozómu, + konec směřuje do ekvatoriální roviny
-astrální vlákna (póĺ – povrch b.).
Organizačním centrem těchto mikrotubulů je centrozóm, resp. pericentriolární hmota (centrosféra).
Vazba chromozómů ke kinetochórům a pohyb do středu b.

Metafáze
Chromozómy se posouvají do ekvatoriální roviny. Metafázické chromozómy mají zřetelně oddělené obě chromatidy spojené ještě v centroméře. kinetochory téhož metafázického chromozómu jsou připojeny mikrotubuly k protilehlým pólům vřeténka. Pokud by tento mechanismus byl porušen, došlo by k nondisjunkci. Leží zde kontrolní uzel buněčného cyklu, který kontroluje, zda je dělicí vřeténko kompletní a všechny chromosomy jsou správně připojeny k mikrotubulům. Asi 10 min.
Anafáze (A,B)
anafáze A – depolymerizace mikrotubulů v místě kinetochorů vede ke zkracování kinetochorových vláken a tím k pohybu chromatid k pólům b. Pohyb zajištěn díky dyneinu, kinesinu a ATP.
anafáze B – klouzavý pohyb polárních vláken po sobě vede ke zdánlivému prodlužování polárních vláken a odtlačování pólů b. To vše opět díky dyneinu, kinesinu a ATP.
Tyto děje probíhají zároveň, nejsou časově odděleny. Asi 5 min. Většinou během anafáze již začíná cytokineze.
Telofáze
Zcela mizí kinetochorové mikrotubuly a polární mikrotubuly se mohou ještě prodlužovat až do doby, než se vytvoří jaderný obal. Také dekondenzují chromozómy, proto znovu se obnovuje syntéza RNA a tím se objevují jadérka v (NOR) místě nukleolárního organizátoru (v sekundární konstrikci akrocentrických chromosomů) a ojevují se podjednotky ribosomů. Dokončuje se i cytokineze.

Cytokineze
U živočišných bb. je cytokineze realizována systémem aktin-myosin v podobě kontraktilního prstence. Jde o antiparalelně uspořádaná mikrofilamenta tvořící prstenec těsně pod cytoplazmatickou membránou v místě ekvatoriální roviny. Svým vnějším obvodem je připojen k cytoplazmatické membráně. K zaškrcování buňky zužováním prstence dochází většinou již v anafázi (proces vyžaduje energii ATP a je regulován Ca+2 ionty), v telofázi zůstává mezi dceřinými buňkami úzký kanálek, kterým prochází svazek polárních mikrotubulů - telofázové tělísko. Teprve na konci telofáze se spojení obou buněk přetrhává a zbytek telofázového tělíska je resorbován v jedné z dceřiných buněk na začátku G1 fáze. Zatím není rozřešeno, čím je determinováno místo vzniku kontraktilního prstence a jaké signály spouštějí jeho kontrakci.

U rostlinných bb. neprobíhá zaškrcení buňky, ale tvorba přepážky, jejímž strukturálním základem je fragmoplast. Měchýřky s materiálem bb. stěny. Mikrotubuly tam vytvoří takové lešení, podél kterého se to staví.

Mitotický index – počet mit.bb./počet všech bb. *100 , tak získáme procentuální zastoupení bb. v M fázy. Počítáme bb. na trvalém preparátu. Je to taky nepřímý způsob zjištění délky fáze bb.cyklu (Mfáze/interfáze).

Mitotické jedy – patří mezi jedy specifické (postihují jen specifické bb. struktury).
kolchicin – zastaví v metafázi Mfáze. Tím jsme si na praktikách dělali karyotyp.
Yperit, Lewisit, Tripaflavin, Chloralhydrát.

Žádné komentáře:

Okomentovat