Loading

45. Zhotovení karyotypu (indikace, principy, metodika)

karyotyp=obraz celé sady chromozomů daného jedince, seřazený podle daných pravidel
- specifický pro každý druh
- základní vyšetřovací metoda v cytogenetice (=zkoumá počet, vzhled a změny chrr., vztahy mezi chromozomovými nálezy a genotypem a fenotypem)
- č-a: 23 párů chrr. (22 párů autozomů, 1 pár gonozomů)
- 1956 – Tjio a Levan zjistili z bb. embryonálních fibroblastů, že lidský karyotyp má 46 chrr.
- nevýhoda konveční metody – neumožňuje přesnou diferenciaci chrr. a zachycení strukturál. aberací→zavedení pruhovacích metod –1970- Casperson, autoradiografie, molekulární cytogenetika
karyogram=idiogram=uspořádaný a graficky znázorněný karyotyp konkrétní b. (idiogram=schematické znázornění karyotypu sestaveného z více mitóz)

indikace:
1) těhotenství matky nad 35 let
2) opakované spontánní potraty
3) neplodnost
4) narození dítěte s vrozenou vývojovou vadou
5) podezření na chromozomální vadu
6) nejasná mentální retardace a neprospívání dítěte
7) poruchy růstu (nadměrný, nízký)
8) poruchy vývoje sekundárních pohlavních znaků
9) primární amenorea
10) nádorová onemocnění – hemoblastózy
11) podezření na dlouhodobou expozici genotoxickým látkám n. záření

ke stanovení: bb. s vysokou mitotic. aktivitou: lymfocyty periferní krve, bb. kostní dřeně, in vitro kultivované fibroblasty, bb. plodové vody a bb. trofoblastů choriových klků (k prenatální diagnostice), dermis, sliznice

příprava:
1) odběr bb.
2) kultivace in vitro v termostatu při 37°C, 2-3 dny, stimulace k mitotic. aktivitě mitogenními lektiny- fytohemaglutinem
3) po té inhibitorem mitózy – kolchicinem (blokuje polymerizaci mikrotubulů dělícího vřeténka) n. jeho derivátem – kolcemidem → zástava mitózy v c-metafázi(colchicine metaphase) => ↑ počtu mitotic. bb.
4) bb. do mírně hypotonického prostředí(→nabobtnání bb. i jádra, rozptýlení chrr. na mikroskopickém sklíčku)
5) příprava čistých, odmaštěných a předchlazených podložních skel
6) padající kapka suspenze, podložní sklo protahujeme nad plamenem
7) nátěry bb. se obarví (Giemsa)
8) prohlížení pod mikroskopem
9) fotografování v mikroskopu (vybraných mitóz)
- používali jsme: hypotonický roztok KCl, fixační směs methanol/kys. octová (3:1)
10) vystřihování, sestavení karyogramu
- zjistíme počet chromozomů
- řadíme podle velikosti od velkých k malým.
- podle velikosti a typu chromozomu je sestavíte do 7 skupin
- Chromozomy umisťujeme krátkými rameny směřuje nad linku, dlouhými rameny pod linku. Skupinu A a B umístíte na první linku, na druhou linku celou skupinu C, na další linku skupiny D a E a na poslední linku skupiny F a G. Pohlavní chromozomy umístíte samostatně do páru (buď XY nebo XX).
- určíte, o jaké pohlaví se jedná, a výsledek zapíšete pomocí symbolů

Pro zvídavé: Příklady zápisu karyotypu podle ISCN1995
Normální karyotyp:
46,XX 46,XY
Numerická aberace:
47,XX,+21 47,XY,+18 45,XY,-22
Aberace pohlavních chromozomů:
45,X 47,XXX 47,XXY 47,XYY 48,XXYY
Polyploidie:
69,XXX 69,XXY 92,XXXX 92,XXYY
Mozaiky:
45,X [50] / 46,XX[25]
47,XYY[10] / 46,XY[90]
45,X[12] / 46,Xi(Xq)[73] / 46,XX[15]
47,XY,+21[50] / 46,XY[30]
Inverze:
inv (9)(p11q12) pericentrická
inv (5)(q12q22) paracentrická
Robertsonská translokace balancovaná:
45,XX,t(14;21) nebo lépe 45,XX,der(14;21)(q10;q10)
Robertonská translokace nebalancovaná:
46,XY,t(13;14),+13 nebo 46,XY,der(13;14)(q10;q10),+13
Strukturní aberace balancovaná
46,XX,t(16;18) nebo 46,XX,t(16;18)(q21;p11.2)
Strukturní aberace nebalancované :
1) Delece - terminální
46,XY,del(5)(p15.2)
2) delece – intersticiální
46,XY,del(5)(q13q33)
3) adice – tj. nadbytečný materiál na chromozomu
46,XX,add(18)(p11.2) - neznáme původ nadbyt.materiálu
46,XX,der(18)t(16;18)(q21;p11.2) - známe původ materiálu
4) izochromozom:
46,XX,i(17)(q10) - dlouhá ramena
46,XY,i(5)(p10) - krátká ramena
5) ring chromozom
46,XX,r(18)

Žádné komentáře:

Okomentovat