Loading

44. Vývoj pohlaví u člověka a jeho poruchy

typ Drosophila
- na krátkém raménku gen SRY (časté místo kde dochází k translokaci)
- produkt genu SRY = TDF (TSPY), který se váže na promotor genu cytochrom-p450-aromatázy a tím blokuje expresi tohoto genu
- enzym cytochrom-p450-aromatáza je nezbytná pro konverzi vznikajícího
testosteronu na estradiol
- pokud dojde k blokaci tohoto genu, nevzniká nezbytný enzym a testosteron není
konvertován - začne se vyvíjet mužské pohlaví
- Sertoliho bb. produkují antimülleriánský hh. a ten blokuje vývoj Müllerova vývodu
- tzn: ve 4. týdnu v entodermovém žloutkovém váčku se vyvíjejí prvopohlavní bň → v 6. týdnu migrují do genitální lišty a tvoří nediferencované gonády
→ je-li aspoň jeden Y chr.(fční), gonáda se diferencuje mužským směrem, vytvoří se
varlata se semenotvornými kanálky a Leydigovy bň. vytváří testosteron, ten zajistí
vývoj nadvarlete a chámovodu z Wolfova vývodu, penis a scrotum z pohlavního
hrbolu, Sertoliho bň. produkují antimulleriánský hormon
→ chybí-li produkce testosteronu nebo varlata, vyvíjí se zevní genitál ženským směrem
→ není-li TDF, vyvíjí se ženským směrem (později)

poruchy vzniku pohlaví bez chromozomových aberací:
-rekombinace v místě SRY genu, translokace SRY
- vzniká mužské pohlaví s heterochromozomy XX a nebo ženské pohlaví s gonozomy
XY
- 1:20 000
- syndrom insenzitivity k testosteronu (syndrom testikulární feminizace)
- chybí receptor pro testosteron, cílové orgány neodpovídají
- mutace na Xq11-q12
- vzniká tak X-vázaný recesivní mužský pseudohermafroditizmus (46,XY)
- vyvíjí se varlata – retence, začne se vyvíjet vagina, je ale krátká a slepá, protože
AMH správně inhibuje vývoj Müllerova vývodu → vnitřní orgány ♂, vnější ♀
- 1:60 000
- syndrom kongenitální adrenální hyperplazie:
- 1:25 000
- defekt enzymu 21-hydroxylázy → nefunguje syntéza kortizolu
- hypothalamus zvyšuje produkci ACTH a dochází tak k adrenální hyperplazii, dále se zvyšuje tvorba prekurzorů kortizolu a ten je alternativně konvertován na androgeny (nadbytek) → pův. ♀ - nyní ♂
pův. ♂ - předčasné vyzrávání, malý vzrůst
- pravý hermafroditismus
- výskyt ovarií i testis, genitalie často obojetné

poruchy pohlaví spojené s chromozomovými aberacemi:
- nejčastější jsou trisomie, monosomie jsou až na jednu výjimku vždy letální, mozaiky
- aberace způsobeny:
- nondisjunkcí při dělení, při meióze (špatně se rozejdou) – týká se celého organismu
- nondisjunkcí (nerozdělením) v časných stadiích dělení zygoty - mozaiky
- čím více nadpočetných X chromozomů, tím horší mentální retardace

mužský fenotyp:
- 47, XXY – Klinefelterův syndrom
- 1:1000 až 1:500
- vajíčko XX + spermie Y,vajíčko X + spermie XY (40 % vznik non-disjunkcí v I. meiotickém dělení spermiogeneze)
- nadbytečný X většinou mateřského původu
- sterilita, nedostatečně vyvinuté sekundární pohlavní znaky, eunuchoidní vzhled, vysoká postava, malá varlata
- syndrom 47, XYY
- ve fenotypu se příliž neprojevuje, plodný
- někdy se spekuluje o spojitosti s agresivním chováním
- nadbytečný Y ch. má původ v defektním II. meiotickém dělení při spermatogenezi
- 1:1000
- syndrom fragilního X
- strukturální aberace, dochází ke zlomu v terminální části dlouhého ramene X chromozomu
- mentální retardace, poruchy řeči, vystouplá brada, odstávající uši, velká varlata
- 1:1000

ženský fenotyp:
- 45, X0 - Turnerův sy
- jeden chromozom X chybí nebo je vadný, možnost i mozajek, strukturálních aberací X chromozomu (prstencový chr.)
- jediná životaschopná monosomie
- široký hrudník, bradavky jsou vzdálené od sebe, mentální retardace, pohlavní infantilizmus, řídké pubické ochlupení, valgózní postavení v loketním kloubu
- inteligence normální, nízká vlasová linie na šíji, malá postava, sterilní
- u novorozenců lymfedémy
- 1:4000
- 47, XXX
- fenotypově normální
- mentální retardace, většinou sterilní, vyšší vzrůst
-1:1000

Žádné komentáře:

Okomentovat