Loading

92. Etické a legislativní problémy genového inženýrství

Legislativa ČR
1) GMO (geneticky modifikované organismy)
- nakládání s GMO upraveno zákonem 153/2000Sb. (http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c12564b30064fdcc/156293bea0115aacc1256aaf00365a30?OpenDocumento nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty)
-k němu vydány 3 prováděcí vyhlášky:
– Vyhláška č. 372/2000 Sb., kterou se stanoví technická řešení, pomocí kterých může vzniknout GMO, a technická řešení, která ke vzniku geneticky modifikovaného organismu nevedou
– Vyhláška č. 373/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy
– Vyhláška č. 374/2000 Sb., o bližších podmínkách nakládání s GMO a produkty
- do roku 2000 žádná právní úprava týkající se GMO
- vychází ze směrnic EU a Úmluvy o biologické rozmanitosti (uzavřené v rámci OSN)
- novelizace zákonem č. 78/2004 Sb. a potom ještě č. 346/2005 Sb. (s ohledem na progresivní vývoj oboru)
– k oběma samozřejmě i nové prováděcí vyhlášky
-označování potravin vyrobených z GMO a uvádění nových potravin do oběhu řeší zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (novela zákona č. 306/2000 Sb.)
- vydávání správních rozhodnutí o GMO spadá pod Ministerstvo životního prostředí
- přihlíží ke stanoviskům Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství a České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
- kontrolu nad dodržováním zákona vykonává Česká inspekce životního prostředí
- nejvyšší trest za porušení zákona řešícího problematiku GMO je peněžní trest 5 milionů a zákaz činnosti

2) ESC (embryonic stem cell=embryonální kmenová buňka)
- zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách č.227/2006 Sb.
- upravuje podmínky výzkumu, dovozu již existujících lidských embryonálních kmenových buněk a získávání lidských embryonálních kmenových buněk z tzv. nadbytečných embryí pro výzkumné účely
- stanovuje působnost správních orgánů při nakládání s lidskými embryonálními kmenovými buňkami a jejich liniemi (včetně zajištění odborného posouzení žádosti o povolení výzkumu a kontrolní činnosti) tak, aby byla zajištěna odpovídající ochrana embrya a byla zamezena jakákoliv možnost zneužití průběhu a výsledků jeho výzkumu
- obsahuje úpravu přestupků a správních deliktů vztahujících se k předmětu právní úpravy a současně předpokládá možnost postihování zakázaného jednání v rámci trestního práva
- (existence tohoto zákonného rámce umožní také čerpání finančních prostředků ze zvláštních evropských programů, což je u takto nákladného výzkumu nutnou podmínkou jeho rozvoje)

3) Genová a buněčná terapie
– zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů lidského původu prováděných za účelem poskytování léčebné péče č.285/2002Sb. (transplantační zákon)
– darováním a odběrem se rozumí úkony prováděné na straně jedné osoby (dárce) a transplantací se rozumí zachování tkání a orgánů a jejich následná implantace osobě druhé (příjemce). Transplantace je tedy zákonem pojata jako přenos tkání nebo orgánů mezi dvěma různými jedinci. Na odběr tkáně a její použití ve prospěch té stejné osoby, tzv. autotransplantace, se tento zákon nevztahuje.
► při použití vlastních kostních štěpů při nahrazování kostní tkáně po úrazech nebo použití kožních štěpů při léčbě popálenin (tzv.autotransplantace) se nejedná o transplantaci ve smyslu zákona č. 285/2002 Sb.)
- Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů NROD
– zřízen v souladu se zákonem č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
– vychází z principu předpokládaného souhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů za účelem jejich následné transplantace a eviduje se v něm nesouhlas osob s posmrtným odběrem tkání a orgánů za účelem jejich následné transplantace
– vyjádřený nesouhlas se nevztahuje na odběr částí těl za jinými účely (výzkum, výuka, diagnostické účely, výroba bioimplantátů)
- tyto odběry upravuje zákon 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a je u nich vyžadován výslovný souhlas osoby, které se odběr bude týkat, nebo souhlas osob blízkých po smrti této osoby
– zdravotnická zařízení oprávněná provádět odběry od zemřelých dárců mají povinnost zjišťovat informace z NROD a respektovat je

Kromě našich zákonů platí v České republice po vstupu do EU i některé přímo aplikovatelné předpisy EU. V oblasti GMO se jedná o tři nařízení Evropského parlamentu a Rady:
– nařízení č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, které řeší povolování uvádění na trh potravin a krmiv obsahujících GMO nebo z nich vyrobených, kompetentním orgánem k provádění nařízení je Ministerstvo zemědělství
– nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES, stanovující povinnosti dovozců, zpracovatelů a prodejců GMO schválených pro uvádění na trh a sledovatelnost (dohledatelnost původu) GM potravin a krmiv, kontrolu provádí ČIŽP, SZPI, ÚKZÚZ a celní orgány
– nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1946/2003 o pohybech geneticky modifikovaných organismů přes hranice, které přejímá Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, kompetence Ministerstvo živ.prostř.

Legislativa mimo ČR
• každý stát má vlastní legislativu
-a to i rámci EU
→ pouze některé směrnice jsou závazné pro všechny státy EU (hlavně oblasti GMO a transplantace), ale obzvláště v oblasti ESC nelze očekávat, že by státy s velkým vlivem náboženství (křesťanství) na politiku (viz např. Polsko, kde jsou ilegální i potraty) povolilo, nebo dokonce z vládních zdrojů financovalo výzkum embryonálních kmenových bb.
• USA za Billa Clintona (1993-2001) ještě legislativa nebyla
→ 1998 izolace 1. linie lidských ESC z přebytečných embryí
- za George W. Bushe jn. přijata legislativa
→ federální peníze půjdou pouze na výzkum ESC na liniích, se kterými se již pracuje (20 bb linií)
→ ostatní výzkum ESC na nových liniích je možný pouze za soukromé peníze (více než 100 nových bb linií)
→ výsledkem byl odliv mozků z USA do VB, Singapuru,.. (benevolentnější politika a státní podpora) a navíc USA (do té doby špička v oboru) začalo ztrácet náskok (právě kvůli regulacím)
• Velká Británie
- státní podpora (finance, legislativa)
- vymezeny legislativní hranice, poskytnuty peníze a etický dohled
- legislativa umožňuje práci s lidskými embryi
- 2003 1. britská linie lidských ESC → britská banka kmenových bb (desítky linií ESC)
- Úřad pro umělé oplodnění a embryologii (Ministerstvo zdravotnictví)
• Čína, Singapur, Jižní Korea
- státní podpora (finance, legislativa)
- vymezeny legislativní hranice, poskytnuty peníze a etický dohled
- legislativa umožňuje práci s lidskými embryi
- obrovský rozvoj oboru, stěhují se sem nadnárodní výzkumné týmy

Žádné komentáře:

Okomentovat