Loading

93. Buněčná terapie – typy, možnosti využití

Buněčná terapie = léčba pomocí kmenových buněk
- umělá náhrada defektních nebo chybějících buněk buňkami novými
- některé bb lid. těla nemají schopnost se dále dělit (množit) , tzn. že jejich ztráta je nenahraditelná (např. neurony, kardiomyocyty)
- původní myšlenka - náhrada poškozených buněk mozku, srdce, krve atd.
- nové poznatky ukázaly, že může být velmi prospěšné, když implantované kmenové buňky pouze produkují látky, které zachraňují původní buňky, které jsou ohroženy nebo podporují růst buněk nových. Přitom hraje důležitou roli tzv. nesynaptické spojení- difúze neuroaktivních látek v mezibuněčném prostoru. Ukázalo se, že téměř každý patologický stav ovlivňuje tento „bezdrátový“ přenos.
- pomocí buněčné terapie (implantace kmenových buněk) má být v budoucnu možné v lidském těle opravit poškozené tkáně nebo nahradit chybějící či poškozené populace buněk.
- velké naděje jsou vkládány do léčby degenerativních onemocnění nervového systému, mezi něž patří Parkinsonova i Alzheimerova choroba a roztroušená skleróza, a také do léčby poranění mozku a míchy.

Kmenové bb. = stem cells
- bb nalezené v mnohobuněčném organismu
- výzkum na poli kmenových buněk po objevech kanaďanů Ernesta A. Mc Cullocha a Jamese E. Tilla v roce 1963
-(výzkum- bb kostní dřeně injikované do zraněných myší)

- hlavní vlastnosti SC:
1. sebeobnova (self-renewal) - schopnost mitotického dělení a sebezastoupení
2. potence (potency) - kapacita diferencovat se
● totipotentní SC – SC vzniklé fúzí spermie a vajíčka, vznikají v první linii, dávají vznik embryonální i extraembryonální tkáni
● pluripotentní SC – SC vzniklé z TSC (pouze z embryonální části), z nich pak bb 3 zárodečných vrstev (ektoderm, endoderm, mezoderm)
● multipotentní SC – produkují bb pouze blízce příbuzné např. hematopoetické kmenové bb -> červená řada krevních bb, bílá řada krevních bb, destičková řada…
● unipotentní SC – může produkovat pouze jeden buněčný typ, terminální diferenciace
- 2 hl. typy SC:
1. ESC = embryonic stem cell= embryonální kmenová buňka (stem=původ)
-z blastocyst (maximálně z rané moruly)
-embryo staré 4-5dní, obsahuje 50-150 buněk
-pluripotentní SC – schopna se diferencovat do bb 3hl. zárodeč. vrstev (entoderm, ektoderm, mezoderm)
→ více než 220 různých typů bb dospělého lid. těla
zdroje blastocyst:
-nadbytečná embrya z in vitro fertilizace
-cíleně tvořená embrya (IVF, klonování)
- neomezeně se množí
- vznik i bb pohlavní
- ačkoli výzkum embryonálních kmenových bb. trvá již více než 20 let, nejsou zatím žádné prokazatelné případy použití ESC v lidské medicíně
-problematika specifických signálů, pod jejichž vlivem dojde ke správné buněčné diferenciaci po aplikaci ESC do organismu
-teratomy = tumory, jejichž tkáně obsahují bb všech 3 zárodeč.vrstev
-histologicky velmi odlišné od okolní tkáně
-obsahují např. vlasy, zuby, kosti,..
- výzkum a jejich použití jsou kontroverzní
-etika, náboženství – je embryo člověk? Můžeme ho zabít? Provádět na něm výzkum?
- 1998 USA – izolace 1.linie embryonálních kmenových bb

2. ASC = adult stem cell = dospělá kmenová buňka
- někdy označ. jako “somatické”, tzn. neembryonální
- v každé tkáni dospělého organismu (a u dětí)
- aktivují se při poranění, nemoci
- k přizozené obnově organismu
- např. v mozku, tukové tkáni
- pluripotentních málo
- př. -CBC = cord blood cells = pupečníkové kmenové bb.
– pupečníková krev je zdrojem kmenových buněk
- využití v léčbě podobně jako kostní dřeň
– odběr krve z pupečníku a placenty po narození dítěte a přestřižení pupečníku
– podmínkou je zdraví matky i dítěte (testy HBV, HCV, HIV, syfilis)
- většina multipotentních - nemohou se rediferencovat zpět
- např. hematopoetické bb.
- využití : př. transplantace kostní dřeně
- výzkum a použití v terapii nejsou tak kontroverzní
-“nezabíjejí” se lidské zárodky
- jedinec dává souhlas s darováním svých bb. a jejich použitími ve výzkumu nebo terapii
- výhoda – použití bb vlastního těla – nedocházelo by k rejekcím implantátů
- “nové” bb vznikají i fúzí – pak jsou tetraploidní
žhavá novinka

Nový druh kmenových buněk
– tým amerických vědců popsal ve vědeckém časopise Nature Biotechnology nový druh kmenových buněk
– buňky pocházejí z amnionu a vyskytují se v amniové tekutině
– jsou označovány jako AFSC = amniotic fluid derived stem cells
- jen jedno procento z buněk přítomných v amniové tekutině
- pozoruhodné proliferační schopnosti
- v těle myší nevytvářejí teratomy
– nutný další výzkum
– publikováno v lednu 2007

Terapie
- v praxi se už provádějí
- transplantace kostní dřeně
-při chemoterapii dojde k destrukci vlastních SC toxickými agens → nutno je nahradit dárcovskými, které se pak dále množí a diferencují
- transplantace pupečníkové krve
-1. transplantace ve světě 1988
-1. transplantace v ČR 1994

Banka pupečníkové krve ČR
-http://www.bpk.cz/
-V BPK je dnes zamraženo cca 3500 štěpů
-1994-2006 13 transplantací v ČR
-6x dárce sourozenec
-7x dárce z nepříbuzenského registru

důvody pro transplantaci pupečníkové krve
-kostní dřeň pacienta je poškozená a nevytváří krevní buňky
-kostní dřeň vytváří abnormální klony krvinek
-obnova krvetvorné tkáně po chemoterapii

výhody pupečníkové krve
-vyšší tolerance příjemcem - HLA systém (nevyzrálá imunita dárce)
-snížené riziko reakce štěpu příjemci
- snadná dostupnost krve
- štěp je fyzicky přítomný v bance a čeká na příjemce
- nevýhody pupečníkové krve
- malý objem krve = nízké množství kmenových buněk
- nutnost vybudování kryobank + finance na provoz
- nižší léčebný efekt x kostní dřeni

do budoucna se předpokládá využití při léčbě:
- zranění (nehody, úrazy,..) pohybového aparátu spojenými s poškozením PNS a CNS – př. přerušení spinální míchy a svalová poškození (dystrofie)
• Dr. Gearhart a Dr Kerr (USA 2001) použily SC k léčbě Lou Gehrigovi choroby u myší: virem zničili míšní motorické neurony → aplikovali SC → došlo k náhradě poškozených motoneuronů → myši mohli opět chodit
- diabetu melitu I.typu (náhrada bb Langerhans. ostrůvků)
- degenerativních neurologických postižení
- Alzheimerova choroba, Parkinsonova chorob
- vrozených vad
- slepota, hluchota
- infarktů myokardu – náhrada poškozeného srdečního svalu
- revmatoidní artritidy (obnova chrupavky)
- plešatosti -vlasové folikuly obsahují SC
-představa klonování vlasů a jejich implantace
- chybějících zubů – vpravením SC do čelisti
- atd, atd,…

regenerativní medicína
-obecná představa – po vpravení SC do organismu by si našly poškozenou tkáň a opravily by ji svým pomnožením a diferenciací v terminální bb. dané tkáně
- pravděpodobně se půjde cestou využití neembryonálních kmenových bb (ASC a CBS)
• použití embryonálních kmenových bb naráží hlavně na problémy etické, náboženské a právní
• právní úprava ve vyspělém světě neumožňuje nebo velmi striktně omezuje možnosti práce s lidkými embryo
• etická a náboženská lobby je velmi silná, nelze tedy v dohledné době předpokládat změnu právních předpisů
• je to i politicky velmi výbušné téma – pro velkou čast populace nepřijatelné
• ve světě stále není dořešena právní ani etická stránka použití lidských embryí ve vědě a výzkumu
- např. v Dominikánké republice je klinika, která nabízí léčbu čehokoli kmenovými bb, ovšem bez jakékoli akreditace a neručí za výsledek léčby

Etika -ESC
zastánci
- využívají se nadbytečná embrya, která by byla stejně zničena
- 5-ti denní embryo nelze považovat za lidskou bytost
- v případě darování je neetické embrya nevyužít
- vysoký terapeutický potenciál
odpůrci
- zničení lidského života (kdy život člověka začíná?)
- nechtějí svět „embryonálních farem“
- lze vystačit s dospělými kmenovými buňkami
- z náboženského hlediska nepřijatelné – embryo je člověk
- možnost zneužití v eugenice
- nelze odhadnout dlouhodobé důsledky pro lidský organismus

2 komentáře:

  1. Vzhledem k obrovskému pokroku na poli buněčné terapie se v dnešní době týmy vědců shodují, že je prozíravé odebrat a uskladnit dítěti pupečníkovou krev. Podrobně jsou možnosti odběru popsány na osvětových stránkách odborníků pro dárcovství a autologní využití - www.pupecnikova-krev.cz

    OdpovědětVymazat