Loading

2. Modelování v biomedicíně

- založeno na analogii (podobnosti) určitých vlastností dvou systému (originálu a modelu)
- ostatní vlastnosti originálu nejsou brány v potaz
- výsledkem modelování je model
model = zjednodušený, ideliazovaný obraz vybraných vlastností originálu

analogické modely – vlastnosti originálu a modelu jsou popsány stejnou matematickou funkcí
- izomorfní – podobnost je vzájemně jednoznačná v obou směrech
- povaha prvku může být rozdílná např. negativ a pozitiv

- homomorfní – každému prvku v modelu odpovídá prvek originálu, ale opačný vztah neplatí, protože originál má i další prvky
- model je aproximace originálu např. fotografie buňky

- poznávací modely – model by měl fungovat stejně jako originál, protože známe strukturu modelu, lze na něm hledat analogické vztahy jako v originálu, a tak lépe poznat podstatu fungování originálu
- ověřovací modely – známe podstatu určitého jevu a konstrukcí vhodného modelu ověřujeme správnost našeho poznání (je-li poznání správné, bude model fungovat stejně jako originál)

1) matematické modely – modelování biologických vlastností molekul na počítačích
2) fyzikální modely – anatomické modely, výukové fantomy
3) biologické modely – laboratorní zvířata – výzkum dědičných vad, metabolicky hormonálních poruch
- buněčné kultury, sledování dynamiky buněčných dějů, testování toxicity a mutagenních účinků
- mikroorganismy – použití v mol. biologii a genovém inženýrství

Žádné komentáře:

Okomentovat