Loading

3. Základní mechanismy evoluce

příčina evoluce: neustálá změna prostředí – nutná adaptace – vývoj vhodných mechanismů k uskutečnění adaptace
- evoluce = dlouhodobá adaptace na změnu podmínek na zemi

charakter adaptace :

1) divergence
2) zvyšování organizovanosti – ne u všech organismů

A) přírodní výběr
- hnací síla evoluce
- Charles Darwin – teorie o vzniku druhu přírodním výběrem = darwinismus – současné teorie ho více podporují než vyvracejí
- předpoklad pro výběr je existence variability a nadprodukce potomstva
- malý evoluční význam mají získané vlastnosti = jsou součástí fenotypu, ale nejsou geneticky kódovány (učení)

B) vývoj genetické informace
- vznik nových alel na již existujících lokusech, které kódují proteiny s danými vlastnostmi
- doplňování genomu o nové genové lokusy = zvyšování rozsahu genomu

- mutace – zdroj genetické variability (genové, chromozomové, genomové)

- rekombinace alel – vznik při segregaci chromozomu a crossing-overu

Variace na úrovni jednoho lokusu – stupeň heterozygotnosti je důležitým předpokladem evolučních změn
- dalším faktorem je počet různých alel, které mohou alternovat na témže genovém lokusu
- existence genových polymorfismů = velká zásoba alel – možné využití v evoluci

Rekombinace – nevyčerpatelný zdroj genetické variability
- sexuální reprodukce diploidů zvyšuje počet genetických kombinací – tím se urychlila evoluce

Vývojová hodnota mutací – genové mutace dříve považovány za jediný zdroj nových alel
- dnes – k novým kvalitám genů vedou (intragen. rekombinace, inzerce transpozónů, nové kombinace exonů, intronů)
- mutace strukt. genů – syntéza pozměněných proteinů – změna funkce nebo afunkčnost proteinů = ztrátová mutace
- je-li takový protein životně nezbytný, tak u haploidů ztrátová mutace je letální
- u diploidů jsou tyto mutace recesivní a postupně vytlačeny z populace
- dominantní letální mutace ihned vyřazeny
- vitální mutace – slučitelná se životem, většinou recesivní (neutrální mutace – vznik fenotypů, které nejsou pod selekčním tlakem, výhodná mutace – pod pozitivním tlakem, nevýhodné mutace – pod negativním tlakem)

Amplifikace genů – zvětšování počtu lokusů pomocí: tandemové replikace genů při nerovnoměrném crossing-overu
translokací
zdvojením chromozómů

- tyto procesy vnitrodruhové neobohatí genový fond populace – mění se jen frekvence alel ne spektrum
- alely mohou podléhat mutacím – zvýšení variability v genomu

Žádné komentáře:

Okomentovat