Loading

25. Výnam virů v klinické a experimentální medicíně

Viry
- řazeny do samostatné skupiny organismů
- jednoduchá organizace, ale řada vlastností společných s buněčnými organismy - model pro poznávání procesů v buňce (např. mechanismů regulace genové exprese)
- původci infekčních chorob
- pomalé viry – choroba nemá typický infekční charakter

- vektory přenosu genů z jednoho druhu organismu na druhý
- (přirozené i v genovém inženýrství) - obohacování genetické informace během evoluce, vytváření transgenních organizmů

- vysoká frekvence mutací (nejsou reparační mechanismy), letální mutace velmi rychle eliminovány selekcí - relativní genetická stabilita
- klinický význam mutací - mění antigenní vlastnosti viru nebo specifitu k hostitelské buňce, mění se i patogenita
- mutanty s nezměněnými antigenními vlastnostmi, ale se sníženou patogenitou (atenuované viry), se používají jako vakcíny

- může docházet ke genetické rekombinaci (pokud je b. infikována dvěma podobnými viry či různými mutacemi téhož viru) – prokázány i rekombinace mezi lidskými a zvířecími druhy chřipky
- klinický význam rekombinace – získání nové antigenní varianty nebo odchylky v jiných vlastnostech

- usmrcení hostitelské buňky (zástava transkripce nebo replikace DNA nebo smrt programovaná virem - lýza a uvolnění virionů)
- poškození funkcí buňky - změny funkce tkání nebo celých orgánů (může být reverzibilní a po uvolnění virionů buňka regeneruje)

- virogenie – DNA viru se kovalentně spojí s DNA hostitelské b. - začlenění do některého chromozomu - replikace současně s DNA hostitelské buňky (ale nedochází k expresi) - potomci hostitelské buňky obsahují virovou DNA - vlivem induktorů může být firový genom aktivovám a zahájí reprodukční cyklus

před integrací RNA virů do DNA hostitele musí dojít k přepsání pomocí reverzní transkriptázy (retroviry - HIV)

- onkoviry – způsobují nádorovou transformaci buňky (integrovány do chromosomu hostitelské buňky nebo uloženy v cytoplazmě jako plazmid)
- inzerční mutageneze – promotorové sekvence viru se při inzerci do hostitele dostanou do regulační oblasti genu - porucha regulace transkripce - ztráta kontroly syntézy určitého proteinu

Struktura virů
- nukleová kyselina uzavřená v obalu tvořeném bilkovinou = kapsida
- kapsida složená z více podjednotek = kapsomery – zpravidla identické, vytváří kvarterní strukturu
- nukleová kyselina + kapsida = nukleokapsida
- u obalených virů je nukleokapsida uzavřena do membrány složením a strukturou podobné biomembránám
NK
- RNA (RNA viry) – lineární buď jednovláknová (tabáková mozaika, dětská obrna) nebo dvouvláknová (reoviry)
- DNA – jednovláknová nebo dvouvláknová, lineární nebo cirkulární, u některých virů je na 5‘ konec kovalentně navázána bílkovina

Kapsida
- Podjednotky = kapsomery jsou zpravidla identické
- Všechny proteiny kódovány ve virovém genomu
- Různá prostová struktura
- Vzniká z podjednotek autoorganizací

Vnější obal
- Struktura podobná biomembránám
- Dvojitý film z lipidů (syntetizovány buňkou)
- Transmembránově uložené proteiny (glykoproteiny)
- Sacharidy orientovány na povrch – tvoří hroty či trny (spikes)

Reprodukce virů (reprodukční cyklus)
- Nejsou schopny autonomně se rozmnožovat – reprodukce probíhápouze v živé buňce, která svým energetickým metabolismem a proteosyntetickým aparátem syntetizuje komponenty virionů
- Adsorpce na buněčný povrch a proniknutí do buňky
- Reprodukce
- Uvolnění z buňky – často dochází k rozpadu hostitelské buňky

Žádné komentáře:

Okomentovat