Loading

49. Nejčastější aneuploidie u člověka (trisomie, monosomie, deleční sy)

důsledky delecí:
Sy kočičího křiku – delece p-ramének 5. chr., epikantus, mikrocefalie, antimongoloidní oči, nízkoposazené uši, mentální retardace, vysoký počet papilárních linií
Wolfův sy – delece p-ramének 4.chr., rozštěpy rtu a patra, nízká porod. váha, psychosomatická retardace, srdeč. vady, hypospadie, široce posazené oči, nízko posazené malformované uši, abnormality vnitř. orgg., brzo umírají
Prstencový X-chromozom – delece částí p i q – ramének, podmiňuje expresi Turnerova Sy
Wilmsův nádor ledviny (nephroblastom) – delece 11q, delece v místě ras onkogenu, 1:10 000, WAGR sy, aniridia, nádor ledvin v dětsví, gonadoblastom, mentální retardace
Oboustranný retinoblastom – delece 13q v místě Rb genu, 1:20 000, autosom. dominantní dědičnost, v dětském věku oboustr. Retinoblastom
Prader-Williho a Angelmanův syndrom
- intersticiální delece q- raménka chr. 15 (prokazatelná u 70 % pacientů s fenotypem Prader-Williho nebo Angelmanova syndromu)
- projevuje se genomický imprinting – paternální delece 15q vede ke vzniku sy Prader-Willi, maternální delece vede ke vzniku Angelmanova sy
- U 1/3 pacientů se sy Prader-Willi a u 20-30 % pacientů s Angelmanovým sy není delece prokazatelná. V těchto případech jde o uniparentální disomii (oba chromozomy 15 pocházejí od jednoho rodiče).
- uniparietální disomie – oba homologní chrr. jsou od jednoho rodiče, jiný příklad genomického imprintingu
- Prader Willi sy – zpožděný vývoj, mentální retardace, obézní, krátké ruce a nohy
- Angelmanův sy – 1:20 000, bezdůvodný smích, abnormální EEG, poruch řeči

důsledky translokací:
• jednoduché, reciproké, balancované (=neprojeví se ve fenotypu nositele)
• vzniká 25% normálních gamet, 25% balancovaných, 25% s duplikací, 25% delečních(neživotné) → ty, které jsou schopny oplození → vznik zygoty (normální zygota 33%, s balancovanou translokací 33%, trizomická 33%)
- nejčastější monosomie(letálnější) a trizomie 1 chrom. páru
- častější trizomie gonosomální než autozomální, větší postižení trisomie u velkých chrr.
Downův sy – trisomie 21.chr., 47,XX(XY)+21, frekv. 1:800
- příznaky: kulatý obličej, šikmé oč. štěrbiny, řasa na hor. víčku (→ Mongolismus), široký kořen nosu, snížený tonus obličejových svalů, krátké prsty, rohlíčkovité malíčky, opičí rýha na dlani, srdeč. vady, slabomyslnost, max. věk 20-30 let(25% více jak 30 let, 40% zemře během 1. roku), nepravidelné zuby, makroglosiev, výskyt se zvyšuje s věkem matky(1:1500 ve 20, 1:25 nad 45), špatně mluví, zvýšený výskyt nádorů, defekty vnitř. orgg., špatně vyvinuté pohl. orgg až sterilita, muži i ženy postiženi stejně často,
- 5% má nebalancovanou translokaci 21 na jiný chr D nebo G skupiny (dle četnosti 14, 15, 21, 13, 22):
- postižený má 2 chrr. 21 + translokát →ve skutečnosti trizomik (46, XY, t(14;21) nebo 46, XY, t(21;21))
- balancovaný rodič nebo zdraví sourozenci [45, XX, t(14;21) nebo 45, XX, t(21;21)]: 1 chr. 21 + translokát→disomičtí (v gametách však riziko pro další generaci)
- nosič balancované translokace matka: 20% riziko, nosič otec: 5% (?→vysoká letalita downiků, ↓ fertilizační schopnost spermií) X translokace 21/21- riziko pro potomky 100%

Edwards sy – trisomie 18, 47,XX(XY),+18, frekv. 1:8000
- prominující záhlaví, mikrogenie, podkovovité ledviny, modré skléry, flekční kontraktury prstů, mentální a vývojová retardace, umírají do 1 roku
Patau sy – trisomie 13, 47, XX(XY), +13, frekv. 1:5000
- rozštěpy rtu, patra, mikroftalmie, velká fontanela, polycystické ledviny, nadpočetné prsty, umírají v útlém věku, těžká psychomotorická retardace
Trisomie 8 – 47,XX(XY),+8
- absence pately, psychomotorická retardace, anomálie, hluboko posazené oči, evertovaný dolní ret

- gonozomální aneuploidie – poruchy reprodukce až sterilita, čím více je nadpočetných X chrr, tím je horší mentální retardace
- způsobeny nondisjunkcí v I. a II. meiot. dělení nebo mozaiky (vz. nondijunkcí gonosomů v časných stádiích dělení zygoty)
Sy 3X (polysomieX) normální vývoj, norm. fenotyp, fertilní- sterilní?, mentální retardace
Sy 2Y, polysomie Y: XYY nebo XYYY – norm. fenotyp, agresivita, výchovné problémy, problémy se sociál. adaptací, vyšší výskyt u vězňů, vysoká postava (20% těchto mužů více než 190 cm)
- nadbyteč. Y má původ v II. meitot. dělení u otce (spermie obs. 2 Y)
Turnerův sy (45,X, monosomie X-chr., u některých pacientů nalézáme mozaiku – 45,X/46,XX, v určitých případech prokázána delece chromozomu X ... 46,X, del(X)) – malý vzrůst, degenerace ovárií, nenastupuje puberta, nedostatečný vývoj prsu a ochlupení, daleko od sebe posazené bradavky, mentálně normální, nízká vlasová linie na šíjihormonálně lze dosáhnout pohl. dospělosti, sterilita zůstává, pterygium coli, široký hrudník, u chromosomových mozaik je vyjádření sy mírnější
- jediná životaschopná monozomie č-a
- může se jednat o strukturální aberace X chr. (prstencový chr., izochromosom dlouhých nebo krátkých ramen)
- podmíněn izochromozomem – meiotická porucha centromery, kt. se v anafázi rozdělí příčně, rozejdou se dvojice sesterských p- a q- ramének
- ženy s 1 norm. chr X a izochromozomem dlouhých ramének jsou monosomické pro krátká raménka a trisomické pro dlouhá raménka
- může být geneticky podmíněný nebo jde o funkční poruchu, fenokopii, liší se mentruací

Klineferterův sy (47, XXY, 48, XXXY - tetrasomie, 48 XXXXY – pentasomie, →polysomie X )
- do puberty bez příznaků, fenotypicky normální, eunuchoidní rysy, vysoká, štíhlá postava, obezita, gynekomastie, sterilita, v pubertě malé testes, nevyvinuté sekund. pohlavní znaky,
- u tetrasomiků a pentasomiků – psychomotorická retardace, morfologické vady
- nepravý Klinerfer. Sy-fenokopie, hypogonadismus
- vyšší věk matky, nadbyteč. X většinou mateř. původu nebo nondisjunkcí X a Y v I. meiot. dělení během spermatogeneze

strukturální aberace chrr.:
Syndrom fragilního chr. X – mužský fenotyp,mentální retardace, velká varlata, velké odstávající uši a vystouplá brada, nadměrný vzrůst, opožděný vývin řeči
- v terminálním úseku dlouhého ramene X chr. „zlom“

Žádné komentáře:

Okomentovat