Loading

68. Genová vazba, Morganovy zákony

Morgan
- Drosophila melanogaster
- USA
- 1933 Nobelova cena

Morganovy zákony
1) geny jsou v chromozomu uloženy v lineárním pořadí
2) počet vazbových skupin se rovná počtu párů homologních chromozomů

Genová vazba
- geny lokalizované na jednom chromozomu se dědí společně (jsou ve vzájemné vazbě)
- v průběhu sexuální reprodukce se tedy mohou volně kombinovat pouze skupiny genů rozmístěné v různých chromozomových párech
- jednotkou segregace je tedy celá skupina genů lokalizovaná na jednom chromozomu = vazbová skupina genů
- počet vazbových skupin genů každého druhu = jeho chromozómovému číslu, tj. počtu párů
homologních chromozomů v 2n jádře (u člověka 23)

- úplná vazba: stav, kdy nedojde ke crossing-overu (a tím k rekombinaci)

- neúplná vazba: stav, kdy dochází ke crossing-overu při meióze rekombinací části homologních chromozomů mezi nesesterskými chromatidami
- pravděpodobnost oddělení alel je nižší pro alely, které jsou vzájemně méně vzdálené (x vzdálenější - větší pravděpodobnost)
- relativní vzdálenost alel a současně míru pravděpodobnosti jejich separace při crossing-overu vyjadřuje síla vazby → vzájemně vzdálenější lokusy mají vazbu slabší, než lokusy bližší

- síla vazby:
- sílu vazby vyjadřuje Morganovo číslo p a měrnou jednotkou síly je tzv. mapová jednotka -
centimorgan [cM]
1 cM = cca 1 000 000 párů bazí (relativní vzdálenost s pravděpodobností crossing-overu 1%)

Rekombinace při meióze
- centimorgany jsou určitým měřítkem vzdálenosti genů na chromozomu
- průměrný lidský chromozom má délku asi 150cM a celý lidský genom má rozsah přibližně
3300cM - to odpovídá 30.109 párů bazí

- vazba dvou genů je prokázána jen tehdy, leží-li geny u sebe blíže než 50cM (nejslabší vazba)
- na každém crossing-overu se podílejí jen dvě (nesesterské) chromatidy ze čtyř současně přítomných → frekvence rekombinovatelnosti mezi kterýmikoliv lokusy homologních chromozomů tedy nemůže převýšit 50%

- p = 0cM - vyjadřuje největší sílu vazby, při které nevznikají žádné rekombinované gamety

Žádné komentáře:

Okomentovat