Loading

73. Studium rodokmenů

=genealogická metoda
- 1 ze základních metod lékařské genetiky-lékařská genetika se snaží zjišťovat gen. podmíněné vlastnosti u lidí, z etických důvodů nejsou ale možné žádné experimenty, ani křížení, jen zcela ojediněle je možno použít „nechtěných“ experimentů(vliv ionizujícíh záření, genotoxiny)
-vše je založeno na pozorování
-sleduje se určitý znak přenášený mezi generacemi, přitom se schematicky zaznamenává příbuznost a fenotypové vlastnosti členů rodu
-obvyklý počet generací 3-4, označují se římskými číslicemi na levé straně
-číslování osob-arabské číslice(zleva doprava)
-horizontální linie-rodičovská, sourozenecká
-vertikální-rodová
-obvykle analýza začíná od probanda, u kterého byl nejčastěji poprvé povšimnut znak
-z přenášení znaku je možné určit dědičnost a prognózu rizika pro potomky či nenarozené plody
- rodokmeny, ve kterých jsou uvedeny všichni jedinci bez ohledu na výskyt znaku se nazývají úplný výběr
-pří neúplném výběru nejsou zaznamenáni jedinci bez výskytu sledovaného znaku(jejich příbuzní však mohou být nositeli příslušné alely)


Symboly v genealogickém schématu


mitochondriální choroby - asymetrie v rodokmenu, postižení pouze v linii matky
- mutace mtDNA
- Leberova hereditární neuropatie optického nervu
- Leighova choroba(nekrotizující encefalomyopatie)
Asymetrie v rodokmenu, postižení pouze v linii matky.

STUDIUM DVOJČAT
(gemelilogická metoda = jedna ze základních metod používaných v lidské genetice)

Dvojčata vždy přitahují pozornost společnosti, je to i medicínský problém, ale hlavně je to vynikající model pro studium lidské genetiky. Je to nejdůležitější metoda pro zjišťování, zda je daný znak podmíněn geneticky nebo nikoli. Již Dalton v roce 1875 provedl první studie dvojčat. Existuje celosvětová databáze jednovaječných dvojčat.

Podstatou metody dvojčat je porovnávání KONKORDANCE (shody) a DISKORDANCE (neshody) těchže znaků u obou jedinců dvojčecích párů.
Podíl dědičnosti na variabilitě určitého znaku (H) se vyjadřuje rozdílem konkordance (K) v % u MZ a DZ dvojčat podle vzorce:
KMZ - KDZ
H=--------------
100 - KDZ
Znak neovlivněný prostředím, plně dědičný, má H = 1, znak nedědičný, zcela pomíněný prostředím, má H = 0.

Typy dvojčat:
a) monozygotická (jednovaječná) – stejný genotyp (=> vždy stejné pohlaví)
- koeficient příbuznosti = 1
- 0,33% ze všech porodů (% je stejné na celém světě)
- vznikají rozdělením zygoty (na dvě blastomery) velmi brzy po oplodnění

b) dizygotická (dvojvaječná) – různý genotyp (=> mohou být různého pohlaví)
- stejná míra genetické příbuznosti jako u jiných sourozenců, koeficient příbuznosti je 1/2
- vznikají dvojitou ovulací => dvě současně oplozená vajíčka
- vyšší výskyt je například u žen, které užívají perorální
antikoncepci, u starších žen a u žen s více porody
- existují i rasové rozdíly: 0,3% (asiaté) – 4% (černoši)
- vyvíjejí se stejně jako MZ dvojčata ve velmi podobných podmínkách během nitroděložního vývoje a také po narození většinou vyrůstají ve velmi podobném prostředí – podmínky prostředí se podílí na utváření fenotypu zejména u polygenně dědičných znaků

Hellinovo pravidlo:
četnost - dvojčata p
trojčata p2
čtyřčata p3
n-terčata pn-1
V naší zemi je 60% dvojčat dizygotních a 40% monozygotních.

Určování zygotnosti dvojčat:
1. morfometrické
2. plodové obaly – amnion je téměř vždy oddělený (jinak to vede ke srůstům – Siamská dvojčata), u MZ je vždy jeden chorion
3. kožní transplantace – odhojení
4. výlučně geneticky determinované znaky – krevní skupiny, pohlaví…
5. izoenzymové varianty
6. DNA fingerprinting

Studium dvojčat umožňuje odlišit, do jaké míry je určitý znak podmíněn geneticky a do jaké míry je ovlivněn prostředím (inteligence, nadání, chování lidí, náchylnost k malignitám, k diabetu atd.). Nestačí porovnat variabilitu uvnitř páru monozygotních dvojčat. Monozygotická dvojčata většinou mají i stejné prostředí, a to i nitroděložně.

Index heritability:
h2 = (var. DZ – var. MZ)/ var. DZ
h = 0 =znak podmíněn prostředím
h = 1 = znak podmíněn geneticky

Co – twin control:
Vzácné případy, kdy je každé z monozygotních dvojčat jinak vychováváno – úraz, nemoc nehody. Je to mimořádně cenný zdroj informací, a proto se monozygotní dvojčata na celém světě evidují.
Největší databáze je soubor amerických veteránů z druhé světové války, 16 000 párů dvojčat sledovaných nepřetržitě až do smrti. (Caroline Tanner)

Výjimky:
- odlišné karyotypy u MZ dvojčat = mozaika
- DZ dvojčata s různými otci = velmi vzácně
- chiméry = jako se může zygota rozdělit na dvě, mohou se vzácně dvě zygoty spojit – pravý hermafroditismus, každé oko jinou barvu atd.

Žádné komentáře:

Okomentovat