Loading

77. Dědičnost gonozomálně dominantní a recesivní

Geny lokalizované na pohlavních chromozomech nesegregují mezi obě pohlaví rovnoměrně. Pohlavní chromozomy X a Y se liší, avšak malým terminálním úsekem krátkých ramen jsou si vzájemně homologní (neúplně pohlavně vázané geny => Mendelovy zákony). Zbývající části pohlavních chromozomů jsou heterologní (úplně pohlavně vázané geny). U mužského pohlaví je chromozom X jen jeden => hemizygoti.
U žen lze rozlišovat 3 genotypy: dominantní nebo recesivní homozygot a heterozygot.

X-vázaná recesivní dědičnost
- daleko častěji jsou postiženi muži než ženy
- recesivní znak se vyskytuje u všech mužů, kteří mají recesivní gen
- u žen se recesivní znak vyskytuje jen velmi zřídka, pouze setkají-li se dvě recesivní alely
- přenos od postiženého muže přes všechny jeho dcery na 50% jejich synů
- nikdy se nepřenese z otce na syna
- znak se může přenášet přes sérii přenašeček
- v rodokmenu můžeme pozorovat přeskočení jedné i více generací, přitom postižení muži jsou vzájemně propojeni prostřednictvím žen přenašeček
- pokud ženy jsou postižené, jde buď o svazek postiženého muže s přenašečkou, nebo ve smyslu lyonizace u heterozygotek může být inaktivováno více než 50% X chromozomů s normální alelou (variabilní expresivita znaku), vzácně může jít o hemizygotnost u Turnerova syndromu
- synové postižené matky a zdravého otce = 100% postižení
- matka přenašečka + zdravý otec = dcery 50% přenašečky, 50% zdravé, synové 50% nemocní, 50% zdraví
- postižený otec + zdravá matka = synové zdraví, dcery přenašečky
PŘÍKLADY NEMOCÍ: hemofilie A, hemofilie B, daltonismus, Duchenneova svalová dystrofie, Lesch-Nyhanův syndrom, Hunterův syndrom, agamaglobulinemie, nesférocytární hemolytická anémie z deficitu G6PD atd.

Je-li recesivní alela vzácná, je žen s recesivním znakem zanedbatelně málo.

X-vázaná dominantní dědičnost
- postiženi jsou všichni muži s touto alelou
- postižené ženy jsou buď dominantní homozygoti nebo heterozygoti
- přenos znaku přímo z otce na syna není možný
- postižení muži mají 100% dcer postižených a všechny syny zdravé
- postižené ženy (heterozygoti) přenášejí postižení na 50% dětí obojího pohlaví
- postižené ženy (homozygoti) přenášejí chorobu na všechny svoje děti (podle potomků ženy se to nedá odlišit od autosomálně dominantní choroby, je nutné analyzovat potomstvo postiženého muže)
- ženy jsou častěji postižené než muži, ale mají lehčí průběh onemocnění => u heterozygotek působí normální gen do jisté míry tlumivě na expresi patologického genu, zatímco u hemizygotních mužů bývá průběh onemocnění těžší až letální
PŘÍKLADY NEMOCÍ: vitamino-resistentní křivice s hypofosfatemií, deficit ornitintranskarbamylázy, incontinentia pigmenti + fyziologický znak krevní skupina Xg

Y-vázaná dědičnost (holandrické geny)
- geny ležící mimo pseudoautosomální oblast chromosomu Y – lokalizované na heterologní části Y chromozomu
- předávány pouze po mužské linii
- mají regulační charakter – např. TDF, Y-histokompatibilní antigeny, lokusy související s fertilitou (azoospermií) a kontrolující spermiogenezu, geny ovlivňující vyzrávání skeletu a zubů
- není známo, že by se touto cestou dědily patologie


Hemofilie A – chybí či abnormalita faktoru VIII
- vnitřní krvácení do kloubů a svalů, snadno modřiny, dlouhá krvácivost
- možná prenatální diagnostika

Hemofilie B – chybí či abnormalita srážecího faktoru IX (Christmas factor)

X-vázané muskulární dystrofie – defekt struktury buněk postihuje kosterní svaly – svalová slabost, snížneí IQ
Duchenneova – 1:3500 chlapců, začátek před pátým rokem, úmrtí kolem dvaceti let, delece části genu, posun čtecího rámce

Beckerova – 1:20 000 chlapců, začátek ve dvanácti letech, mírnější projevy, bodové mutace

Lesh-Nyhan syndrom – enzymopatie, metabolismus purinů
- deficit enzymu HPRT, který konvertuje guanin a hypoxantin na nukleotidy
- možná prenatální diagnostika, gen využíván v genovém inženýrství
- nadprodukce purinů => dna, artritida
- oranžový písek v plenkách, centrální paresa, mentální retardace a automutilace

Žádné komentáře:

Okomentovat