Loading

81. Úkoly lékařské genetiky v prevenci (prekoncepční, prenatální a presymptomatická diagnostika)

PREKONCEPČNÍ DIAGNOSTIKA (= před početím)
• U alel dominantně podmiňujících choroby nedovolit jejich přenos
• U alel recesivně podmiňujících choroby nedovolit vyštěpení „chybných“ alel v homozygotním stavu.

Nutno znát genotypy potenciálních rodičovských párů. (Pokud genotyp není zřejmý z fenotypu ani z genealogického schématu, zvolíme některou z metod přímé genové diagnostiky.)

Stanovíme pravděpodobnost postižení potomků, tj. genetickou prognózu.

Lékař doporučí vzdát se rodičovství, resp. oplození anonymním dárcem spermatu či oplození in vitro darovaného vajíčka.


PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA (= před narozením)
Nejen cytogenetické metody.
Lékař může doporučit ukončit těhotenství, ne nařídit.

1. Amniocentéza


Za ultrazvukové lokalizace placenty, okolo 16. týdne těhotenství.
Indikace: Věk matky nad 35 let, předchozí porod dítěte s chromosomální vadou, genetické vady u rodičů, exposice teratogenům, pozitivní ultrazvukové vyšetření.

2. Biopsie choriových klků
Transabdominální biopsie ve vilosní (= klkaté) části chorionu.
Není nutná kultivace buněk, ve vzorku dostatek mitóz i DNA pro analýzu.
Vyšetření pod kontrolou ultrazvuku, 9.–12. týden těhotenství.

3. Odběr krve z pupečníkových cév (kordocentéza)
Transabdominální punkce, pod kontrolou ultrazvuku, po 18. týdnu.
• Biochemické vyšetření.
• RIA = radioimunologická analýza. Stanovení řady látek v organismu, které jsou přítomny v malých množstvích.
• DNA sonda = značený (radioaktivně či chemiluminiscenčně) úsek nukleové kyseliny, který se díky své komplementaritě specificky hybridizuje s hledaným úsekem nukleové kyseliny. Genové sondy jsou k dispozici pro řadu dědičných chorob.

4. Ultrazvuk
10.–20. týden.
Malformace, vady srdce, ledvin, končetin, dvojčata.

5. Fetoskopie
Endoskopická metoda pozorování plodu v děloze. Fetoskop se zavádí skrz břišní stěnu, je možný odběr vzorku (1., 2. i 3.).


Problémy při cytogenetické analýze:
• neúspěšná kultivace buněk,
• kontaminace buňkami matky,
• mozaika u plodu.

Biochemické markery v séru gravidních žen:
• Alfa-fetoprotein (AFP)
Vizte výše. Z plodové vody přestupuje do mateřské krve. Vyšetřuje se cca 16. týden těhotenství.
• Lidský choriový gonadotropin (hCG)
Produkuje jej v průběhu těhotenství placenta. Tvoří se již několik dnů po oplodnění budoucím základem placenty, vylučuje se močí.  Řada testů na stanovení těhotenství.

Preimplantační diagnostika
Při in vitro fertilizaci se vždy oplodňuje více vajíček. Když jsou in vitro vyvíjející se embrya ve stadiu cca osmi buněk, může se z několika embryí odebrat buňka. Podle vyšetření (FISH, PCR) se rozhodne, které embryo bude následně implantováno do dělohy.


PRESYMPTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA (= než se projeví příznaky)
Častý problém: diagnostika dostupná, terapie nikoli.

BRCA
= gen, jehož vrozená mutace má za následek vysokou pravděpodobnost vzniku karcinomu prsu (85% riziko). Je ovšem zodpovědná jen za malé procento nádorů prsu – jiné mutace DNA vedoucí ke karcinomu prsu vznikají v průběhu života. Popsány byly dva geny: BRCA 1, BRCA 2.

Co nabídnout pacientce, pokud je výsledek vyšetření pozitivní?
→ Ablace (snesení) prsu→ pravidelné kontroly a strach.
Na druhou stranu:
Při vysokém familiárním výskytu karcinomu prsu pacientku uklidní informace, že nezdědila mutaci genů BRCA, a proto je její riziko vzniku karcinomu stejné jako u běžné populace.

Principielně podobná presymptomatická diagnostika i pro řadu dalších nádorových onemocnění.

Jiný příklad:
Presymptom. diagnostika Huntingtonovy choroby. (V genu se opakují trinukleotidy CAG. Používá se metoda RFLP.) Může pacienta odradit od početí potomka, který by byl s velkou pstí také postižen.

Žádné komentáře:

Okomentovat